BAUELEMENTE BAU

В брой 1/2014

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

 

Браншът трябва да се нагоди

Новите отчети на Международната група за климатични промени (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC)) ясно показват драматичността на климатичните промени. Темата за енергийната ефективност ще е водеща за бранша от цял свят още дълги години. Успоредно с това бранша трябва да се съсредоточи върху нови качествени характеристики на продуктите, като например сигурността за децата, липсата на конденз, противовзломната защита и устойчивостта. Към всичко това се добавят и проблемите с демографските промени и аспектите на безпрепятственото преминаване през конструкциите.

Въз основа на климатичните промени, активността на бранша не трябва да изостава при разработването на енергийно ефективно продукти. Същевременно се изисква тези високо ефективни продукти да получат и широко поле на приложение.

Повече от всякога дискусиите се концентрират около това, коефициентите на топлопреминаване да отразяват и възможностите, предоставяни от използването на слънчевата енергия при новите остъкления. Само от остъкляването в жилищния сектор, годишно могат да се използват 83 000 гигаватчаса. Това количество енергия, което може да се използва само чрез прозорците и фасадите трябва още по-активно да бъде представяно и разяснявано на клиентите.

За да се изпълнят желанията на инвеститорите към изграждането на соларни сгради, браншът в момента надхвърля границите на възможното. Това се изразява в елементи със свръх формати и особено в огромното тегло на прозорците. Потърпевши от новите предизвикателства обаче не са само монтажниците. Защото енергийно подобрените днес външни стени чрез високата си пориозност вече не предлагат нужната стабилност, така че големите остъклени елементи да бъдат здраво и дълготрайно анкетирани в тях.

В районите с големи наводнения от атмосферните въздействия е видно, че прозорците, вратите и фасадите по принцип не противодействат на катастрофите. От невъзможността да противостоят се стига до големи щети и следва остра нужда от тяхната подмяна, което води до съответните разходи.

Общество и търговско поведение

Рекламирането и предлагането на прозорци и остъклени елементи все още е с тежък акцент върху техническите параметри и ниските U-стойности. Ако се направи сравнение с покупателната нагласа и рекламната активност в други браншове става ясно, че в никакъв случай икономическите показатели не стоят на челно място, а критериите върху които се акцентира са сигурността, комфорта, усещането и доброто отношение и съзнание спрямо околната среда. Тези „нови” качества трябва да се приложат в рамките на един ЕС-мандат и към прозорците. От тук следва, че дограмаджийският бранш трябва да изтъкне поуките и да представя новите прозорци например от гледна точка на сигурността, по-голямото количество дневна светлина, повишения комфорт, по-добрата звукоизолация и други подобни детайли.

Демографско и обществено развитие

Важни насоки в развитието на демографските и обществените промени са:

 • Повишаващата се възраст на населението и желанието за повече комфорт и сигурност;
 • Урбанизацията – преместване от малките населени места към големите градове, водещо до пренаселване и намаляване на жилищната площ;
 • Променени структури на семействата – така наречените пачуърк семейства; нови концепции за отглеждане на децата и свързаната с това повишена сигурност за тях.

Основна точка тук е безпрепятственото преминаване. Съгласно резултатите от проучване „Живот в напреднала възраст”, проведено от Германското строително министерство съществува непосредствена нужда от 2,5 млн. жилища, осигурени за живот на възрастни хора. В 50% от жилищата има прагове, които са препятствие, особено при подхода към балкони или тераси.

Желанието за по-добър комфорт най-добре се осъществява чрез автоматизираните решения за задвижване на прозорци и врати.

Понятието за безпрепятствено преминаване се концентрира все още само по отношение на свободата при вървене. По тази причина трябва да се добавят и други аспекти, като например такива, свързани с остротата на зрението.

До сега нормативно определените стойности на приложената сила при отваряне и затваряне са също високи за децата, възрастните или инвалидите, а височината на самата дръжка също в някои случаи е проблемна.

Друг аспект е сигурността при експлоатация, преди всичко опасността от прещипване при затварянето на прозорците или вратите.

Децата са особена рискова група, което показват и смъртните случаи във Франция и скандинавските страни при използването на ролетни щори, прозорци или врати. Поради тази причина ЕС-комисията си постави за задача, също в рамките на един мандат, да дефинира съответните изисквания.

Потребители

Силно въздействие върху пазара идва от сегментът с висока покупателна способност при луксозните стоки, където се изисква качество и „демографски силни” строителни продукти. Под „демографски силни” се разбират сгради или строителни елементи, които са предназначени за лесно, комфортно и сигурно използване, а потреблението се извършва както от млади, така и от възрастни, както здрави физически хора, така и от инвалиди.

В бъдеще продуктите трябва да обединяват дизайн и гъвкаво използване. Това ще е необходимо когато обитателите остареят, когато при болест или нещастен случай възникнат други потребности, когато към семейството се присъединят и бабата и дядото или се появят малки деца.

За това при модернизация или в новото строителство комфортът и сигурността стоят на челна позиция и все по-често тези качества ще се продават под името универсален дизайн. При прозорците, вратите и порталите наред с функционалните възможности, на преден план излизат елементарното и сигурното използване. Нагледен пример е скоростта на затваряне на автоматичните врати. В големите кухни затварянето трябва да протече възможно най-бързо, докато при възрастните хора действието трябва да е забавено.

Противовзломна защита

Чрез повишените изисквания за сигурност при по-възрастната част от населението, необоснованите опасения, както и действително извършените прониквания с взлом поставят старата тема за противовзломна защита отново на дневен ред. Тенденцията за увеличаване на нежеланото посегателство се потвърждава и от ежедневните справки на полицията и излъчените информации по телевизията. Тук се разкрива друго поле на предлагане на подходящите продукти. Същото се отнася и за дооборудване на прозорците със сертифицирани компоненти.

Разработването на нормативните изисквания към противовзломните качества в момента се дискутира от законодателите.

Разработените в миналото стандартни и конструкции са в състояние да осигурят клас на противовзломна защита RC 2 и RC 3 дори при тежките тройни стъклопакети и топлотехнически подобрените профилни конструкции.

Въпреки това се налага адаптирането на противовзломния принцип към новите конструкции. Това засяга и връзките на дограмата към различните типове стени, които при модерното високо топлоизолиращо строителство се характеризира с леките и пориозни материали, от които се зидат.

Хигиена, здраве и опазване на околната среда

Въз основа на редица съобщения в медиите за болести и алергии, предизвикани от мухъл, прекалено сухи помещения и емисии, излъчвани от материалите на обзавеждането, много от хората и инвеститорите залагат на „здравословните” суровини и принципи.

Нуждата от независещи от действията на обитателите вентилационни мероприятия е обвързана с нормите DIN 1946-6. Много производители междувременно вече предлагат изчисляване и оразмеряване на нужната вентилация и съответно подходящите продукти.

Палитрата от решения е богата и включва от елементарната вентилация през фалца до интелигентни механизми с усвояване на топлината от излизащия въздух. Така се създава здравословна, достатъчна вентилация, както и добра звукоизолация.

Приносът на прозорците и фасадите към отделяните във вътрешното пространство емисии от летливи органични съединения е незначително, в сравнение с отделяните например от подовите покрития, стените или матиралите на обзавеждането, поради относително малката площ на профилите и голямата повърхност на неутралните стъкла. Въпреки това пазарът и потребителите търсят достоверни доказателства за продуктите.

Във Франция например още от сега се изисква за продукти като прозорци и врати декларация за евентуални емисии от летливи органични съединения, като съществува степенуване в четири категории.

На ниво Европейски съюз се продължава активната работа по европейски хармонизирани стандарти, които ще се отразят върху продуктовите норми.

По тази причина ift Розенхайм инициира през последната година изследователски проект по темата, при което бяха разработени за първи път близки до практиката, повторими и икономически изгодни възможности за съставяне на доказателства при прозорците и вратите.

Успоредно с това бе събран опит и данни, с които оценката и установяването на изключително ниски емисии от летливи органични вещества може да се докаже, без да се провеждат разточителни измервания и изпитвания.

В същата посока са отправени и изискванията на разпоредбите REACH, които изискват доказване на вредните вещества във всеки момент от производствения процес. Тук преди всичко се изискват от доставчиците доказателства за уплътняващите и изкуствените материали, лаковете, лепилата и други.

Като следващ аспект се разглежда опасността от замърсяване на почвата и подпочвените води чрез отмивания от фасадите на сградите. Чрез фунгицидното действие на външното почистване и боядисването на фасадите за предотвратяване на зацапване и образуване на мъхове, през изминалите години се стигна до замърсяване на околните води. В следствие на това съвсем скоро ще се изисква за всички строителни продукти те да се доказват и обявяват. За прозорците и вратите ift Розенхайм ще инициира проект за съставяне на доказателства и изработване на методи за анализ.

Възможности, произтичащи от екобаланса и екологичните декларации

Екобалансът (Live-Cycle-Assessment), съгласно DIN EN ISO 14040 и DIN EN ISO 14044, анализира въздействието на даден продукт през целия жизнен цикъл и се прави класификация на четирите фази – производство, експлоатация, демонтаж и рециклиране. Отделните фази могат да се разбият на допълнителни етапи като например транспортни пътища, монтаж и т.н.

Всички данни се обработват и анализират със съответния софтуер, така че да се определят въздействията върху околната среда, например да се определи необходимото количество първоначална енергия. Тези стойности са основата за съставяне на екологичната декларация.

Чрез екобаланса се показват и потенциалните възможности за икономия на суровини и енергия, а резултатите могат да се посочат в декларацията за екологичност или системата за екологичен мениджмънт.

Новата декларация за строителните продукти също изисква устойчиво използване на природните ресурси. За оценка на тези въздействия отново може да се използва декларацията за екологичност. Предстоят първите опити за установяване как декларацията за екологичност за прозорци да бъде използвана при сертифицирането на сгради.

Така въздействието и специфичните предимства и недостатъци на прозоречните системи ще станат прозрачни. Това в бъдеще ще даде важен тласък за подобряването на прозорците. Още от сега става ясно, че топлозащитата ще бъде изместена като основна двигателна сила на разработките.

Заключение

Дограмата и нейното производство в момента се намират в среда на силни изменения. Основните акценти се поставят върху темите енергийна ефективност, конденз, комфорт и здраве, както и сигурност в най-общия смисъл, в частност - противовзломна защита и сигурност за децата.

Освен ограничаването на енергийните загуби, промените в обществото и добавянето на други критерии като движещи сили при разработките са новите предизвикателства пред бранша.

От многообразието на функционални качества на прозорците, фасадите и вратите може да се изходи, че тези строителни елементи ще увеличат значението си.

Проф. Улрих Зиберат, ръководител ift Розенхайм. Реферат по темата: „Данни, факти и основни положения – насоки на развитие”.

Безпрепятственото преминаване и демографските промени са важни въздействащи фактори.

 • 8,4% от населението са с недъг (= 6.918.172 души)
 • 74,7% от тях са над 55
 • 4,4% родени инвалиди
 • 82,3% в следствие на заболяване
 • + голям брой моментно ограничени в движенията си хора
 • + повишаване на средната възраст на населението

Класифициране на летливите органични емисии във Франция.

Рискови моменти при прозорци и врати

 • Защита от нежелано отваряне, прекатурване или прескачане
 • Предотвратяване на приклещване
 • Ограничаване на градуса на отваряне
 • Защита от невнимание при заключване или затваряне
 • Защита от стъклото при счупване
 • Сигурност срещу манипулации.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com