BAUELEMENTE BAU

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

 

Липсата на висококвалифицирани специалисти в областта на фасадните конструкции и модерните остъкления се коментира активно от години. Общоизвестно е, че добре изработените и обмислени в детайл проекти спестяват проблемите и недостатъците при реализацията и експлоатацията на обектите. Предмет на дискусии са също обучението, квалификацията или качеството на задания при запитване към производителите на дограма и фасади.

За тези проблеми разговаряме с председателя на новосъздадената Асоциация за фасаден инженеринг инж. Венета Новакова.

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт Не бих казала, че няма специалисти в областта на фасадния инженеринг, по-точно е да кажем, че няма достатъчно специалисти. Аз самата работя в областта вече повече от 20 години. Доста са колегите, които също имат впечатляващ стаж по специалността. Голяма част от тях са инженери от различни специалности, които са специализирали в процеса на работа. Има добри специалисти в проектантските отдели на фирмите, които изработват и монтират фасадите и обшивките, колеги на свободна практика, както и колеги от фирмите системни доставчици на тези продукти. Последните са основният проводник на познанието в областта. Усеща се недостиг на специалисти поради бума през последните няколко години в строителството на офис сгради със сложна геометрия от различни материали и разбирането на инвеститорите и на участниците в процеса за важността на сградната обвивка.

Забелязваме значителен напредък в тази връзка. Очевидно нашите усилия и тези на колегите, работещи в бранша, постигат успехи – все по-често инвеститорите са тези, които настояват да има отделен проект по фасаден инженеринг. Безспорно са осъзнали, че липсата на такъв проект в началото и грешките при избора на материали и начина им на закрепване, допуснати в ранен етап, водят до сериозното им мултиплициране и възникване на непредвидени разходи до завършването на проекта. Разрастването на фасадния инженеринг като сравнително млада дисциплина в България наложи и основаването на Асоциацията за фасаден инженеринг, чиято основна цел е, от една страна, да обедини специалистите в тази сфера, да спомогне за разпознаването на фирмите с такава дейност и да защити техните интереси. От друга страна – да работи за повишаване на квалификацията на хората, занимаващи се с тази дейност. И от трета – да допринесе за включване на фасадния инженеринг като задължителна част от инвестиционния проект и да подобри нормативната уредба. Асоциацията за фасаден инженеринг ще работи в тясно сътрудничество с академични и образователни институции, браншови, правителствени и неправителствени организации.

Бизнес логиката е проста: има търсене на специалисти, заплаща се за труда, следователно има качествени проекти. Разбира се, специалист не се става за един ден, но дори назовавайки проблема, вече отчасти сме го решили.

Представете си, че една офис сграда е обвита със стъклена фасада. За стоманените и стоманобетонови елементи имаме конструктивен проект и правилата, изискванията и контролът към тях са ясни, докато за фасадата няма. Няма конструктивен проект, няма детайли, няма изисквания, няма контрол.

Проблемите в бранша са многопластови, но основният е, че все още проектът по фасаден инженеринг не се разпознава като задължителен и се прехвърля между участниците в строителния процес. А той, като всеки друг проект, си има всички фази – идейна, техническа и работна, и всяка фаза би могла да бъде изпълнявана от различни участници. Идейната – от архитектите, дори без прекалено детайлиране, а само като маркиране на вида на дограмите или фасадите. Техническата и най-важната – тук се решават концептуалните проблеми, дават се решенията, определят се материалите и тя трябва да се разработва от професионалисти. Както споменавате, добре обмислените детайли в начална фаза спестяват много проблеми и средства в крайна фаза и по време на жизнения цикъл на сградата. И работната – за мен тук няма спор – това са екипите на фирмите, изработващи и монтиращи фасадата, или специалисти, наети конкретно за обекта и работещи заедно с екипа.

Освен осъзнаването на важността му не е възможно проектът да съществува сам за себе си, необходимо е да се осъществят всички последващи стъпки, които са нужни за един проект за стоманобетонова или метална конструкция.

В Наредба 4 за инвестиционното проектиране срамежливо се прокрадва идеята за сградната обвивка и детайлите. Това, което трябва да направим сега, е да обърнем вниманието на колегията върху нея и да я напълним със съдържание.

Какви са възможностите на този етап желаещите да се специализират в работата на бранша да получат професионално образование на висше ниво?

Като преподавател по фасаден инженеринг с радост ще споделя напредъка на образователната ни система в дисциплината „Фасаден инженеринг“, особено след признанието, което получихме с включването на професията „фасаден инженер“ в Националния класификатор на професиите.

Пионери бяха Висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София с основаването на дисциплината „Фасаден инженеринг“ като част от магистърската програма „Технология и управление на строителството“, която продължава вече втора година. Очакваме да бъде открита и цяла магистърска програма „Фасаден инженеринг“ от следващата учебна година.

От 2017 в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София също има дисциплина „Фасаден инженеринг“ към магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството“.

А какви са възможностите на вече работещите в бранша да повишат квалификацията си?

Планираме една от задачите на асоциацията да бъде организиране на курсове за повишаване на квалификацията на колеги, които не са специализирали в тази област, и на такива, които вече работят, но никога професионално не са изучавали проблемите и функциите на сградната обвивка. А пък и технологиите толкова бързо се развиват и средата е толкова динамична, че трябва непрекъснато да се учи. Предвиждат се също и специализирани курсове за архитектурни и конструктивни бюра.

Обсъждахме с колеги, че е добре да се въведе изискване за архитекти и инженери, които, за да поддържат професионалната си форма, трябва да имат набор от определен брой обучения, които да бъдат посещавани всяка година.

Често срещан проблем са доста непълните задания и проекти за фасади. Практика е да се очаква от производителите на фасади или дограма сами да предоставят решение. До какви проблеми води това и какви са действията на асоциацията в тази насока?

Много точно наблюдение, това е проблем, с който всички колеги се сблъскват ежедневно.

Правилно изготвената спецификация трябва да бъде безпристрастна и недвусмислена, т.е. много точно да бъдат описани характеристиките на продукта и системата, които са нужни в контекста на конкретния проект, а не по принцип, и без това да бъде директно преписаното описание на конкретна система. Често в нашата действителност се сблъскваме с директното назоваване на името на системния доставчик, дори без забележката „...или подобна“.

Ако това е инвестиционен проект с частно финансиране, това би могло да се случи, въпреки че не е коректно спрямо инвеститора и не му дава безпристрастна възможност да избира, но напоследък се появиха задания за обществени поръчки с цитирани конкретни системи, което не би следвало да се случва. Ако в заданието стойностите на товарите и другите изисквания не са указани с точни класове, участието за спечелване на проекта се превръща в пълна импровизация и не е възможно да се осъществи реално сравнение на получените оферти. Все едно да сравняваме чушки с домати и портокали... Тогава за избора вземат превес други фактори. Но кой и къде се е учил да пише задания и спецификации?

Ще подготвим темплейт за писане на задания и спецификации в областта и ще го предложим сред колегията. Той ще съдържа насоки, класове. Защо пък не и да си създадем стандарти за офис сградите в София, например? Сигурна съм, че колегите от другите градове ще ни последват.

Статическите изчисления задължителни ли са при всички фасадни конструкции и има ли специални изисквания към инженерите, които могат да ги извършват? Как се осъществява контролът на проектите?

Да, задължителни са. Закрепването на една конструкция, носеща голямогабаритни двойни или тройни стъклопакети, камък, стъкло, фиброцимент и др., не трябва да бъде подценявано. Тя е точно толкова важна, колкото и основната конструкция на сградата и подценяването й може да бъде опасно. Има специфики, но колегите конструктори могат да се справят с тях. Що се отнася до детайлите обаче, те са много специфични и за тях са нужни специални познания.

Питате за контрол – не знам какво да кажа. Контролът на конструктивния проект за фасадата трябва да се изисква и да се случва по същия ред и правила, както за основната конструкция на сградата, но с малки изключения това не се прави. Ще започнем срещи с камарите и браншовите организации, за да сигнализираме и насочим вниманието към този очевиден пропуск.

И най-добрият проект може да се провали, ако не се изпълни правилно – това включва не само производството, но и дейностите на самия обект. Съществуват ли регламентирани правила за монтажа и имат ли задължителен характер?

Работите по монтажа са в компетенциите на КСБ. Ще работим в много тясна връзка със Сдружение български врати, прозорци и фасади, което обединява фирмите изпълнителки и започна много масирана активна кампания за излизане на светло на бизнеса, както и картотекиране в регистър на монтажниците, които са обучени и квалифицирани да извършват определен вид дейност.

Правила и насоки за монтаж се дават от фирмите системни доставчици, основните правила са описани в нормативната уредба, но има специфики за самия обект, които трябва да се знаят и решенията за монтаж да се вземат от проектанта на обекта.

Относно контрола – за съжаление спецификата не се познава достатъчно добре. Има какво да се работи и със строителния надзор. Инвеститорският контрол може да играе важна роля, но има нужда от обучение.

Сякаш думата обучение се промъква във всички въпроси на това интервю. Ще работим за това...

Всъщност основните общоевропейски норми, засягащи дейността на бранша, са валидни и за нашия пазар. Познават ли се те, прилагат ли се и кой следи дали се спазват?

Много ми се иска да съм позитивна, защото за всичко, за което си говорихме досега, участниците в процеса не са били обучавани и се разчита на самообучение. Но нормативната уредба се чете тежко, трябва да се тълкува, да се правят препратки, да се следят промените и мога да кажа, че не се познава, прилага се частично и не се следи дали се спазва. Тук невежеството и неразбирането са големи. Още по-парадоксално е, че всеки ден се натъквам на измислени или изфабрикувани сертификати, които някои се опитват да наложат като стандарт и поради непознаването на материята... се приемат. Все още не се разпознават Декларациите за експлоатационни показатели според Регламента за строителните продукти и се наричат със старото им име – Декларации за съответствие.

Имаме амбиция да променим средата, в която работим, и да направим сградните обвивки по-сигурни, по-здравословни и по-красиви, но за тяхната роля бихме могли да си поговорим в друго интервю. Благодаря, че ми дадохте възможност да представя нашата млада асоциация и да поканя всички колеги, които искат да се включат в работата й.

Г-жо Новакова, благодарим Ви за интервюто.

- Цялата статия четете в брой 3/2017 -

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com